شنبه, 6 شهريور 1395          
farsi english

"بسمه تعالي"

مقدمه

تحولات اقتصادی در دنیای امروز، موجب شده است که شیوه‌های سنتی انعقاد قرارداد پاسخگوی تمامی جوانب و نیازهای طرفین معامله در برخی از قراردادها نباشد.

یکی از مهمترین اینگونه قراردادها که نقش بسزایی در اقتصاد و مدیریت جامعه نیز دارد، پیمان می‌باشد. در قراردادهایی که یک طرف آن دولت و مؤسسات عمومی هستند، در صورتی که قرارداد در جهت اعمال حاکمیت و یا اعمال تصدی دولت باشد، با توجه به اینکه دولت در اینگونه قراردادها نماینده ملت و حافظ منافع مردم می‌باشد، سندی به نام پیمان که قالبی حقوقی جهت واگذاری و اجرای طرح‌های عمرانی می‌باشد، پیش‌بینی و تنظیم شده است.

در اين راستا امور پيمانها و قراردادهاي شهرداري كرج با توجه به شرح وظايف تعيين شده و با توجه به بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر كرج اقدام به جمع آوري اسناد و مدارك مربوط به هر پروژه (اقلام درخواستي، نقشه ، مشخصات فني و خصوصي و ...) نموده و پس از نشر آگهي مناقصه ، مزايده يا فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار و همچنين پرتال شهرداري كرج اقدام به فروش اسناد و دريافت مدارك پيمانكاران و مشاوران ذيصلاح مي نمايد . اين مدارك در پاكات مهر و موم شده به كميسيون عالي معاملات و يا هيئت انتخاب مشاور  ارجاع داده شده كه پس از بررسي و انتخاب پيمانكار يا مشاور اصلح ، با آن شركت قرارداد منعقد مي گردد. 

پیمان (قرارداد) به لحاظ تقسیمات عقود، عقدی لازم- جایز، عهدی، مستمر، تشریفاتی، معوض و الحاقی است که از سه جزء موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی تشکیل می‌شود. در این میان موافقتنامه جزء اصلی و اساس پیمان می‌باشد چرا که مشخصات اصلی پیمان از قبیل موضوع، مبلغ و مدت قرارداد را در بر می‌گیرد و بر همین اساس بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

انعقاد پیمان همانند هر قرارداد دیگری، حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می‌نماید که الزامات عام و خاص ایجاد شده برای پیمانکار از آن جمله می‌باشد. در مقابل تکالیف یاد شده، یکی از مهمترین حقوقی که پیمانکار در پیمان و در صورت تحقق و انجام مفاد پیمان دارا می‌شود، حق پیمانکار بر دریافت بهای پیمان است که دولت و نهادهای عمومی نیز ملزم به پرداخت آن می‌باشند که بر همین اساس به تعریف دولت که شامل وزارتخانه‌، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی می‌باشد و نیز نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته شد.

شرایط عمومی پیمان نیز که تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان می‌باشد ودر حقیقت یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار در آن قید شده و بیان کننده اصول کلی حاکم بر پیمان است.

شرایط خصوصی پیمان نیز مکمل شرایط عمومی پیمان بوده و با توجه به وضعیت و ماهیت پیمان تنظیم و تعهدات تبعی تکمیل کننده پیمان است

در برخي از موارد ، معاملات بدون تشريفات مناقصه يا مزايده ، طبق ماده 31 آئين نامه معاملات شهرداري ها،  انجام خواهد شد كه پس از تأييد كارفرما با شركت مورد نظر قرارداد منعقد خواهد شد .  

اهم وظايف امور پيمانها و قراردادها

  •      آگهي مناقصه:

در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و حداقل ‌يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه‌هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي‌گردد:

۱ ـ نوع و ميزان كالا يا كار«مدت انجام كار» محل تحويل «مهلت قبول پيشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها.

۲ ـ دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به ‌صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت‌نامه بانكي.

۳ ـ ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

۴ ـ ذكر اين كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.

۵ ـ ذكر اين كه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

  •    آگهي مزایده

فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت كه با جلب موافقت انجمن شهر از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام مي گردد.

در مورد مزایده حضوری (حراج) روز و محل حراج آگهی شده و در آن اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید مي گردد و تصریح مي شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بعهده خریدار است.

  •      برگزاري كميسيون عالي معاملات :

رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به ‌عهده هيأت عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار ، رييس امور مالي يا‌ حسابداري شهرداري ، معاون اداري و مالي ، معاون دستگاه نظارت مربوطه ، مدير اداره حقوقي ، نماينده اداره حراست ، نماينده اداره بازرسي  و رئيس اداره امور پيمانها و قراردادها (دبير كميسيون)خواهد بود.

  •      ضبط سپرده شركت در مناقصه:

هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني ‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

  •      ضمانت نامه حسن انجام كار :

شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل ۱۰ درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمان‏كار‌تضمين‌نامه بانكي به عنوان سپرده دريافت دارد.

  •     برگزاري جلسات هيئت انتخاب مشاور در فرآيند خريد خدمات مشاوره

هيئت انتخاب مشاور:  هيئتي مركب از حداقل سه عضو شامل بالاترين مقام كارفرمائي يا نماينده وي، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار وكارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضي مشاوره.

مسئوليتهاي هيئت انتخاب مشاور             

1- بررسي كفايت و تائيد گزارش شناخت

2- ارزيابي كيفي مشاوران و تهيه فهرست كوتاه شامل:

2-1- تائيد مفاد استعلام ارزيابي كيفي

2-2- تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها

2-3- امتيازدهي و ارزيابي كيفي مشاوران

2-4- تهيه فهرست كوتاه و صورتجلسه ارزيابي كيفي

3- تائيد مفاد درخواست پيشنهاد

4- ارزيابي فني پيشنهادها

5- گشايش پاكتهاي فني و قيمت

6- ارزيابي مالي پيشنهادها و تعيين مشاور منتخب

7- تصويب شرايط انحصار

                                                                                                          

  •    برگزاري كميسيون ماده 14 

در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد شهرداری میتواند مناقصه راتجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و اداری شهرداری و دونفر عضو عالی مقام شهرداری که به پیشنهاد شهردار تعیین میشوند احاله کند هرگاه کمیسیون انجام معامله را از طریق ترک مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله بارعایت مفاد ماده 31 این آیین نامه عمل خواهد شد.

  •    ماده 31  آئين نامه معاملات شهرداري ها

در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:

1.        در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری ها یاموسسات وابسته به آن ها باشند

2.       در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار پایتخت منحصر بفردباشد.

3.      در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری پایتخت انجام خواهد شد.

4.       در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.

5.      در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنها تعیین نرخ شده باشد.

6.       در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یاشهرداری ها یا مراجع ذیصلاح برای آن ها تعیین شده باشد.

7.      در مورد کرایه حمل و نقل هوایی دریایی هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

8.      در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن به تشخیص شهردار پایتخت.

تبصره :  در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه های خارجی یا کارخانه های داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشند شهرداری پایتخت میتواند کالا را با رعایت مقررات این آیین نامه خریداری کند و در صورتیکه کالا بیش از نرخی که از طرف مراجع فوق الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی خریداری شود باید مراتب را بمراجع تعیین کننده نرخ اعلام کند.

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8