يکشنبه, 3 مرداد 1395          
farsi english
تعرفه عوارض سال1391

                                              

عوارض صدور پروانه مسکونی :

1-   واحد مسكوني : عبارت است از كليه ساختمانهايي كه براي سكونت افراد ويا خانواده ها ساخته شده وشامل اتاق ، آشپزخانه ، سرويس لازم باشد. بديهي است انجام پاره اي از فعاليت شخصي مندرج در قوانين نيز درآنها مجاز خواهد بود.

 

عوارض مسكوني متداول شهري براي هر متر مربع

(جدول شماره 1)    

رديف

مناطق

مشاعات

عوارض تراكم پايه 100%

عوارض

150%-101%

عوارض

200%-151%

عوارض

250%-201%

عوارض

251%-به بالا

1

پهنه الف

P 1

        P 5/2

P 12

P 15

P 20

P 25

2

پهنه ب

P 75/0

P 2

P 10

P 10

P 15

P 20

3

پهنه ج

P 5/0

P 5/1

P 8

P 8

P 10

P 15

4

پهنه د

 P 25/0

P 1

P 6

P 6

P 8

P 10

 

      تبصره 1: P عبارت است ازآخرين ارزش قيمت منطقه بندي ملاك عمل اداره             دارائي كه دراجراي ماده  64 قانون ماليات هاي مستقيم تعيين وابلاغ مي گردد.

        تبصره 2: در محاسبه عوارض مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای

 ا      حداثی بدون پروانه ساختمانی  در صورتیکه رأی کمیسیون ماده صد  بر ابقاء بنا              باشد عوارض بنای مفید مسکونی  p 5/1 وعوارض بنای  مشاعات p 1 محاسبه و        اخذ می گردد.

        تبصره 3 : در مورد باغات تثبيت شده وباغ شهري (باتراكم پايه 20% و بالاتر)               مازاد بر 20% و بالاتر تاتراكم 100% باسطح اشغال مجاز 30%، P 10 محاسبه              واخذ مي گردد.

         تبصره 4 : املاكي كه داراي پايانكار مسكوني بوده ودر زمان تخريب وبازسازي به         ميزان كل بناي موجود  P 1 عوارض زيربنا محاسبه واخذ مي گردد.

 

عوارض تمديد يا تجديد پروانه :

 

  1-   كسانيكه قبل از اتمام اعتبار شروع عمليات ساختماني  (مندرج در پروانه          ساختماني ) درخواست تمديد نمايند صرفاً مدت اعتبار پروانه ساختماني تمديد     (مدت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی) و مشمول         عوارض تمديد پروانه ساختماني نخواهد بود. 

  2-   كسانيكه در زمان مقرر  (شروع عمليات ساختماني يكسال مندرج در پروانه     ) عمليات ساختماني شروع و قبل از مدت اعتبار پروانه ساختماني از زمان شروع   عمليات درخواست تمديد پروانه ساختماني را بنمايند مشمول عوارض تمديد      نخواهد بود و به مدت يكسال تمديد خواهد شد.

  3-   كسانيكه بعد از اتمام اعتبار شروع عمليات ساختماني (مندرج در شناسنامه      ساختمان ) درخواست تمديد پروانه ساختماني را بنمايند  10% كليه عوارض هاي  متعلقه اخذ و به مدت يكسال تمديد مي گردد. (مرحله اول تمديد پروانه ) كسانيكه  ظرف مدت يكسال (تمديد مرحله اول بر اساس بندهاي 1 و 2 ) تمديد اتمام عمليات  ساختماني آنها به پايان نرسيده ولي مالك قبل از اتمام مهلت درخواست تمديد  پروانه ساختماني را نمايند مشمول پرداخت تمديد عوارض پروانه ساختماني مرحله  دوم مي باشد و مي بايست عوارض تمديد مرحله دوم بميزان 20% كل عوارض  متعلقه پروانه را پرداخت نمايند.

 4-   كسانيكه بعد از شروع عمليات ساختماني و بعد از اعتبار مدت پروانه ساختماني  (قبل از 5 سال ) درخواست تمديد پروانه ساختماني را بنمايد مي بايست  30%  كليه عوارض متعلقه پروانه ساختماني را پرداخت نمايند و پس از اخذ عوارض  پروانه ساختماني به مدت يكسال تمديد مي گردد.

 5-   كسانيكه بعد از اتمام اعتبار شروع عمليات ساختماني و اعتبار پروانه ساختماني  بعد از مدت 5 سال درخواست شروع به ساخت نكرده اند تمديد پروانه ساختماني  بنمايند مشمول عوارض تجديد پروانه و مي بايست مابه التفاوت عوارض جدید و  عوارض قبلی را پرداخت نمايند و اعتبار پروانه ساختماني برابر ضوابط و مقررات  شهرسازي تجديد پروانه صادر مي گردد.

 6- كسانيكه شروع عمليات ساختماني نموده باشند بدون تمديد پروانه ساختماني درمهلت مقرر ادامه عمليات ساختماني داشته بعد از يكسال ساختمان  تكميل شده ( بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازي ) درخواست پايانكار و يا عدم  خلاف داشته باشند مي بايست 10% كليه عوارض متعلقه پروانه ساختما  ني را پرداخت نمايند. در غير اينصورت چنانچه بيش از يكسال  ( گزارش اتمام

عمليات ساختماني اعلام گرديده مراجعه مي نمايند ) مي بايست عوارض تمديد پروانه نوبت اول ودوم پرداخت نمايند. (30% كليه عوارض متعلقه ) 

 

7-   در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است ونوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمان های معمولی نباید از سه سال بیشتر باشد.

تبصره 1: ساختمان معمولی عبارت است از ساختمان هایی است که زیربنای اعیانی آنها برابر یا کمتر از  3000 مترمربع باشد.

تبصره 2: ساختمان ویژه عبارت است از ساختمان هایی که زیربنای اعیانی آنها بیشتر از 3000 مترمربع بوده و به ازای هر 1000 مترمربع 6 ماه به مدت پروانه اضافه شده و حداکثر مهلت پروانه 5 سال خواهد بود.  

 

عوارض صدور پروانه هتل

 

1-تعرفه عوارض صدور پروانه صنعتی گردشگری مانند  هتل و متل که براساس نقشه های مصوب سازمان ایرانگردی و جهانگردی منجمله تالار و تجاری های درون آنها باشد برای هر مترمربع زیربنا معادل P 1 محاسبه و اخذ گردد.

2-عوارض صدور پروانه ساختمانی، برای متقاضیان احداث هتل به شرح ذیل در جهت تعویق و تقسیط اقدام نماید.

جهت آن دسته از مؤدیانیکه در مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختمانی موفق به احداث، تکمیل و بهره برداری از هتل گردند، پس از دو سال از تاریخ بهره برداری کلیه عوارض متعلقه بدون پیش پرداخت با اقساط 3 ساله و اخذ ضمانت کافی از ایشان اخذ می گردد.

3- جهت آن دسته از مؤدیانیکه در مهلت مقرر مندرج در پروانه  موفق به اتمام بنا نگردیده و در مهلت مندرج در اولین تمدید پروانه موفق به تکمیل بنا گردند ضمن اینکه مشمول پرداخت عوارض تمدید نمی باشند پس از یکسال از تاریخ بهره برداری کلیه عوارض متعلقه بدون پیش پرداخت و با اقساط 2 ساله و اخذ ضمانت کافی از ایشان دریافت می گردد.                                                                     

4-جهت آن دسته از مؤدیانیکه در مهلت های مقرر در پروانه و تمدید پروانه نوبت اول موفق به اتمام بنا نگردیده و در مهلت مندرج در تمدید پروانه نوبت دوم موفق به تکمیل بنا گردند علاوه بر اینکه مشمول عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم نمی باشند  بلافاصله پس از اتمام بنا و بهره برداری از هتل کلیه عوارض متعلقه بدون پیش پرداخت و با اقساط یکساله و اخذ ضمانت کافی از ایشان دریاف
ت می گردد. 

  تجاری و اداری و صنعتی و بالکن داخل تجاری و انباری تجاری

       واحد تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بنا 24 ماده 55   قانون شهرداری به منظور کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یادر آنها                    واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت و           یا قوانین خاص فعالیت داشته باشد.

        واحد اداری: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای استفاده واحدهای             اداری مانند دستگاه های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و ارگان های نظامی             اشخاص حقیقی و حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد.                                            واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده               صنعتی و ایجاد کارگاه های صنعتی احداث شده و یا می شوند و دارای موافقت               اصولی از مرجعی مانند وزارت جهاد کشاورزی و صنایع سبک و سنگین و معدن              فلزات باشد

 

عوارض  صدور براي هر متر مربع تجاري ،اداري ،صنعتي در همكف

         (جدول شماره 2 ) 

رديف

مناطق

مشاعات

تجاري

اداري

صنعتي

1

پهنه الف

P 2

P 50

P 25

P 10

2

پهنه ب

P 5/1

P 40

P 20

 P 10

3

پهنه ج

P 1

P 30

P 15

P 10

4

پهنه د

P 5/0

P 20

P 10

P 10

 

عوارض  صدور براي هر متر مربع تجاري ،اداري ،صنعتي در همكف

(جدول شماره 3 ) 

رديف

توضيحات

قيمت منطقه بندي روز دارائي برابر است با P

1

زيرزمين

60% همكف

2

نيم طبقه

60% همكف

3

طبقه اول

60% همكف

4

طبقه دوم

40% همكف

5

طبقه سوم به بالا

30% همكف

6

بالكن داخل

يك سوم مربوط به همان طبقه

7

انباري

يك سوم مربوط به همان طبقه

 

                                            

 1-  چنانچه عوارض يك متر مربع بناي تجاري در پهنه هاي الف وب كمتر از                             000/500/2 ريال باشد مبناي محاسبه  عوارض همان 000/500/2 ريال                خواهد بود.

        2 -چنانچه عوارض یک مترمربع بنای تجاری در پهنه های ج و د کمتر از 000/000/2 ریال باشد مبنای محاسبه عوارض همان 000/000/2 ریال خواهد بود.

             3-چنانچه عوارض يك متر مربع بناي اداري در پهنه هاي الف وب كمتر از                     000/500/1 ريال باشد مبناي محاسبه عوارض همان 000/500/1 ريال                   خواهد بود.

              4-باتوجه به اینکه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اجرای ماده               2 قانون تجارت بازرگانی محسوب می گردند و مشمول پرداخت مالیات هستند               عوارض پذیره آنها برمبنای تعرفه تجاری محاسبه و اخذ می گردد.

            5- براي صدور پروانه ساختماني واحدهاي تجاري ، اداري وصنعتي  وبالكن داخل               تجاري وانباري تجاري در هنگام نوسازي وتجديدبنا درحد متراژ وتعداد دهنه                    وضعيت مندرج در گواهي قبلي از جمله عدم خلاف ،پايانكار ، مفاصا حساب                  (چه قبل وچه بعد از تصويب  طرح جامع  يا هادي ويا آخرين گواهي پايانكار ) 3               0% عوارض پذيره مربوط به همان طبقه محاسبه واخذ مي شود ضمناً بند فوق              مشمول املاك قولنامه اي نيز مي باشد.

            6- در محاسبه عوارض پذيره تجاري واداري وصنعتي مازاد بر پروانه  ساختماني              ويا بناي احداثي بدون پروانه ساختماني در صورتيكه رأي كميسيون ماده صد بر              ابقاء باشد

            6-1) براساس بند 8 بخشنامه وزارت كشور ساختمان هایی که دارای تجاري ،             اداری و صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه 34/3/1/1087 تاريخ 19/1/69 احداث             شده اند مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهد بود

      6-2) تجاری ، اداری و صنعتی هاییکه از 20/1/69 لغايت 29/12/80 احداث             شده اند عوارض با فرمول زمان تخلف P 5 به نرخ روز محاسبه ودريافت گردد.

       6-3) از 1/1/81  لغايت 16/2/86 احداث شده اند عوارض برای هرمترمربع              P 10 به نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد.

      6-4) از تاریخ 17/2/86 به بعد 80% عوارض تجاری اخذ شود.

    6-5) چنانچه تجاري در كاربري مربوطه احداث ويا تبديل گرديده باشد 50%            عوارض پذیره دريافت گردد.

        7- از كساني كه مشاعات از جمله پاركينگ ، راهرووغيره را تبديل به تجاری یا      اداری یا صنعتی مي نمايند 100% عوارض پذیره تجاري یا صنعتی یا اداری اخذ      شود. (جدول شماره 2)

                       

 

     9- به ازاي هر واحد تجاري اضافي 5 % ( پنج در صد) به تعرفه جدول           مربوط به هر طبقه اضافه مي شود به نحوي كه از حداكثر 2برابرعوارض پذیره   همان طبقه بيشتر نشود.

  10-مجتمع هاي تجاري عبارت است از مجموع واحدهاي تجاري ودفاتر كاردر يك      مالكيت باتعداد یک یا چند ورودی یا وروديها و فضاي عمومي مشترك ودر ارتباط با  يكديگر مي باشند در محاسبه عوارض پذيره واحدهاي تجاري واداري كه بصورت  مجتمع ويا پاساژ باشد فضاي باز قسمت وسط را كه در طول ارتفاع ساختمان  امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد مورد محاسبه قرار  نمي گيرد.

 11-در مجتمع هاي تجاري اداري كه داراي پله برقي مي باشند 75% عوارض  پذيره تجاري و اداری همكف محاسبه و  اخذ مي گردد.

 12-تعرفه عوارض تبدیل تجاری یا اداری یا  مسکونی دارای پایانکار یا پروانه هستند  به انواع مختلف خدمات منجمله شهربازی- ورزشی مشمول عوارض تغییر کاربری  نمی باشند.

 13-کلیه املاک که دارای پایان کار یا پروانه مسکونی هستند و تبدیل به تالار پذیرایی شوند معادل 50% عوارض تجاری همان پلاک بابت عوارض تغییر کاربری، پذیره تجاری وعوارض پروانه دریافت گردد. کلیه املاک که دارای پروانه پایانکار اداری هستند و تبدیل به پذیرایی شوند معادل 30% عوارض پذیره تجاری همان پلاک بابت عوارض تغییر کاربری و پذیره تجاری دریافت گردد.

14-کلیه کاربری های خدماتی که دارای پروانه یا پایانکار می باشند و تبدیل به تالار پذیرایی بشوند باید ابتدا مابه التفاوت عوارض پرداختی خدماتی به مسکونی یا اداری را پرداخت و سپس معادل عوارض تغییر کاربری مسکونی و اداری به تالار پذیرایی دریافت شود.

       15-عوارض بعد از کمیسیون در کاربری های خدماتی معادل 1/0( یک دهم) عوارض صدور پروانه دریافت گردد.

16-بناهاییکه در سالیان گذشته با ضرایب و تعرفه های تجاری جریمه شده اند خواست بهره برداری به تجاری دارند باید عوارض پذیره تجاری را به نرخ روز پرداخت و سپس پایان تجاری صادر گردد.

17- بناهاییکه دارای پایانکار  یا پروانه صنعتی می باشند در صورت تبدیل به تالار پذیرایی معادل 50% عوارض پذیره تجاری بابت صدور پروانه و تغییر کاربری پرداخت نمایند.

18-اراضی که دارای کاربری خدماتی (گستره ویژه) هستند در صورت تقاضای احداث تالار پذیرایی معادل 60% عوارض پذیره تجاری بابت صدور پروانه و تغییر کاربری پرداخت نمایند.

 

19-برای بناهای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح سبک مانند لوله های   پولیکا- چوب و پوشش پلاستیک و شیشه از یک پنجم تعرفه صنعتی استفاده شود.

20- عوارض صدور پروانه برای بناهای گلخانه و آبزیان و باغ پرندگان با مصالح  ساختمانی (سنگین) یک دوم تعرفه صنعتی استفاده شود.

21-جمع آوری کلیه مصالح ساختمانی در ساخت و ساز غیرمجاز در معابر عمومی به ازای هر مترمربع روزانه 000/50 ریال جمع بهای پرداخت بهای خدمات  برای یک ماه معادل 000/500/1 ریال اخذ گردد.

22-کلیه تعرفه های عوارض مصوب شده در حریم به اضافه 20% بعنوان بهای خدمات (عوارض صدور پروانه و تغییرکاربری) دریافت گردد.

تبصره: مصوبه فوق برای اراضی می باشد که حداقل یک هکتار باشد.

 تذکر: تعرفه بهای خدمات و عوارض صدور پروانه به شرطی اخذ می گردد  که در زمان صدور پروانه اطلاع رسانی کتبی به مالکین شود.

23-معابری که کاربری تجاری دارند به استثناء بافت های فرسوده حداکثر به عمق یک پلاک تا 30 متر یک پهنه بالاتر محاسبه می گردد.


عوارض کسری پارکینگ ها

(جدول شماره 4)                                                                                                                                            P 10= A

ردیف

شرح عوارض

تعرفه

1

مسکونی

A 40

2

تجاری  درپهنه الف

A 50

3

تجاري در پهنه ب و ج ود

A 45

4

اداری

A 45

5

سایر کسری پارکینگ ها ( به غیر از اداری ،تجاری ، صنعتی ، مسکونی )

A 10

 

تبصره 1: کسری پارکینگ برای واحدهای مسکونی حداقل بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان و برای واحدهای تجاری و اداری و صنعتی حداقل سی میلیون ریال معادل سه میلیون تومان می باشد .

تبصره 2: ضمنا کسری پارکینگ شامل پلاک هایی می شود که طبق قانون،مالک قادر به تامین پارکینگ نمی باشد

 

 

نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی سایر کاربریها

 (جدول شماره 5)

ردیف

شرح عوارض بنای مفید

تعرفه عوارض

1

بهداشتی و درمانی

P 1

2

ورزشی در کاربری ورزشی

P 1

3

اماکن مذهبی

مشمول عوارض نمی شود

4

تجاری مساجد سقف 20% عرصه (تا 200 مترمربع)

مشمول عوارض نمی شود

5

تجاری مساجد مازاد بر 20% تجاری در سایر موقوفات خاص

P 10

6

عوارض تجاری مراکز بهداشتی درمانی، ورزشی در کاربری ورزشی

P 20

7

تجاری در مراکز آموزشی دولتی و حوزه علمیه

P 10

8

کتابخانه های دولتی

P  5

9

دارالقرآن و مراکز فرهنگی بخش خصوصی

P 1/0

10

کسری پارکینگ بهداشتی و درمانی و ورزشی

P 100

11

اماکن نظامی و انتظامی

P 5

12

سرای سالمندان و معلولین

P 2

13

تجاری سرای سالمندان و معلولین مرتبط

P 10

14

تجاری سرای سالمندان و معلولین غیرمرتبط

50% عوارض تجاری عادی

15

کسری پارکینگ تجاری سرای سالمندان

P 200

16

کسری پارکینگ سرای سالمندان

P 100

17

آموزشگاه های خصوصی در هر پهنه (الف،ب،ج،د)

P 10

18

کسری پارکینگ آموزشگاه های خصوصی

P 200

19

آموزش غیرانتفاعی

P 1

20

مهد کودک و کودکستان

P 1

21

عوارض کسری پارکینگ آموزش غیرانتفاعی و مهد کودک و کودکستان

P 200

22

عوارض کسری پارکینگ تجاری در مراکز آموزشی دولتی و حوزه علمیه

P 200

23

سینماها و سالن های همایش

P 1

24

کسری پارکینگ سینماها و سالن های همایش

P 100

25

عوارض پذیره نانوایی ها

P 20

26

تجاری سینماها و سالن های همایش

P 5

 

 

تبصره 1:  عوارض مشاعات جدول مزبور (جدول شماره 5) P 6/0 محاسبه و اخذ  می گردد.

 تبصره 2: کلیه اماکن مذهبی شامل مساجد، حسینیه ها، تکایا، زیارتگاه ها، خیریه   ها دارای مجوز به ازای هر مترمربع 1000 ریال و مستغلات آنها شامل تجاری-اداری و مسکونی و صنعتی تا سقف 20% عرصه به ازای هر مترمربع 000/10    ریال.

 تبصره  3: کلیه اماکن مذهبی فوق چنانچه نسبت به تأمین پارکینگ اقدام نمایند در    زمان صدور پایانکار به ازای هر واحد پارکینگ تأمین شده طبق ضوابط شهرسازی،    شهرداری موظف است از محل جرائم کسری پارکینگ و عوارض کسری پارکینگ    مبلغ سی میلیون ریال از شهرداری به آنها پرداخت نماید.

   

  عوارض صدور پروانه شهربازی

 

 1-اگر شهربازی مسقف باشد یک سوم عوارض پذیره تجاری مربوطه به همان طبقه  محاسبه گردد.

 2- اگر شهربازی روباز باشد عوارض تعرفه اماکن ورزشی گرفته شود.

 3- تجاری درون شهربازی که ورودی آن از معبر بیرونی باشد همانند تعرفه پذیره  تجاری مربوطه به همان طبقه محاسبه می گردد.

 4- تجاری درون شهربازی که ورودی آن از داخل شهربازی باشد 50% تعرفه پذیره تجاری مربوطه به همان طبقه  محاسبه می گردد.

 5- تغییر کاربری تجاری به شهربازی یک دهم تعرفه پذیره تجاری محاسبه می گردد.

 

عوارض تبديل واحدهاي مسكوني

 

1-      عوارض واحد اضافي اول مازاد پس از كسر واحد بزرگتربه ازاي هر متر مربع  p 10

2-      عوارض واحد اضافي دوم مازاد بر پروانه پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع  p 5/12

3-      عوارض واحد اضافي  سوم مازاد بر پروانه پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع  p 15

4-      عوارض واحد اضافي  چهارم مازاد بر پروانه پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع  p 5/17

    5-  عوارض واحد اضافي پنجم و بالاتر مازاد بر پروانه پس از كسر واحد بزرگتر به     ازاي هر متر مربع  p 20

    تبصره: دربافت های فرسوده درخصوص تبدیل  واحدهای مسکونی 50% تعرفه     محاسبه و اخذ گردد.

 

 

 

عوارض تبديل واحدهاي تجاري

 

  1-عوارض واحد اضافي اول مازاد برپروانه پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر    مربع  p 25

  2-عوارض واحد  اضافي دوم مازاد برپروانه پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر      متر مربع   p 27

 3-عوارض واحد اضافي سوم مازاد برپروانه پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر  متر مربع  p 29

 4-عوارض واحد اضافي چهارم مازاد برپروانه پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر    متر مربع  p 31

 5-عوارض واحد اضافي پنجم و بالاتر مازاد برپروانه پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي  هر متر مربع  p 33

  تبصره: عوارض تبدیل واحد تجاری در بافت های فرسوده 50% تعرفه ملاک عمل  و محاسبه خواهد بود.

 

عوارض تبديل واحدهاي اداری

  

  1-عوارض واحد اضافی اول مازاد بر پروانه ساختمانی پس از کسر واحد بزرگتر به   ازای هر مترمربع p 15
  2- عوارض واحد اضافی دوم مازاد بر پروانه ساختمانی پس از کسر واحد بزرگتر    به ازای هر مترمربع 
p 5/17

  3-عوارض واحد اضافی سوم مازاد بر پروانه ساختمانی پس از کسر واحد بزرگتر     به ازای هر مترمربع  p 20

  4-عوارض واحد اضافی چهارم مازاد بر پروانه ساختمانی پس از کسر واحد بزرگتر   به ازای هر مترمربع p 5/22

  5- عوارض واحد اضافی پنجم و بالاتر مازاد بر پروانه ساختمانی پس از کسر    واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع p 25

 تبصره: عوارض تبدیل واحد اداری در بافت های فرسوده 50% تعرفه ملاک عمل  خواهد بود.


تعويض پوشش

 

  درساختمان های مسکونی- صنعتی- اداری و تجاری که قصد تعویض سقف را دارند   چنانچه منجر به افزایش ارتفاع و سطح نشود مشمول عوارض نخواهد شد و      چنانچه بدون افزایش سطح منجربه افزایش ارتفاع شود معادل 20% عوارض صدور   پروانه مربوطه به نرخ روز دریافت می گردد در تجاری ها چنانچه مالک اقدام به ایجاد   بالکن تجاری جدید نماید مشمول مقررات روز خواهد بود.

  واحدهای تجاری با سقف شیروانی و یا تیرچوب و خشت و گل که قبل از سال        1352 (طرح جامع) احداث شده باشند مشمول پرداخت عوارض متعلقه نمی باشند.

 

   موارد مستثنی از دریافت عوارض پروانه ساختمانی:

1-      سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیربنایی و آلاچیق در صورت استحکام.

    2- قفسه بندی در داخل مغازه با مصالح غیرثابت و غیربنایی از جمله با نبشی و         نئوپان و ورق.

    3- سایبان روی درب منازل و درب حیاط حداکثر با 50 سانتی متر پیش آمدگی در        معابر.

    4- سایبان در کناره بام ها و بالای پنجره ها حداکثر 100 سانتی متر.

   5- نماسازی ساختمان یا دیواره های ملک بدون تجدید بنای آن ها به شرطی که        به معبر تجاوز نشده باشد.

   6-تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان  و تعویض در و پنجره بدون تغییر در ابعاد آن ها.

   7-تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان.

   8-الحاق دو یا چند مغازه به همدیگر.

   9- نصب پنجره به بالکن های سه طرف بسته.

   10- احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه.

   11- استفاده ادارات، سازمان ها، شرکت ها و ... از اعیانی واحدهای مجاز مربوطه    به عنوان مهدکودک، کتابخانه، واحد آموزشی، غذاخوری، باشگاه ورزشی و ...          فقط برای کارکنان خود.

  12- تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب      پارکینگ از ضلع مجاز مطابق طرح توسعه شهری.

  13- استفاده از زیرپله یا اطاقک بالای پله به عنوان انباری.

  14- احداث ساختمان های موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی تا مدت مهلت      موافقت نامه اولیه و یا مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده         مالک یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به برچیدن        تأسیسات فوق الذکر اقدام نماید.

 15- احداث حوض یا استخر و سونا یا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه.

 16- اجرای عقب نشینی در املاک مطابق توسعه شهری با هماهنگی  شهرداری.

 17- تعبیه و جابه جایی پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری.

 18- تعمیر اساسی ساختمان ها با ارزش تاریخی و فرهنگی با تأیید سازمان میراث  فرهنگی، تعمیر اساسی منجر به ستون گذاری در داخل اعیانی موجود به شکلی    که ظاهر و دیوارهای جانبی ساختمان تغییر نکند.

 

 

عوارض تغییر کاربری

تغییر کاربریها برای کلیه کاربریهایی که در اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری می یابند

 (جدول شماره 6 )

ردیف

شرح تغییر کاربری

تعرفه تغییر کاربری

1

تغییر کاربری خدماتی به خدماتی

P 1/0

2

تغییر کاربری خدماتی به مسکونی

P 20

3

تغییر کاربری خدماتی به تجاری

P 60

4

تغییر کاربری خدماتی به اداری

P 40

5

تغییر کاربری خدماتی به صنعتی

P 10

6

تغییر کاربری مسکونی به تجاری

P 20

7

تغییر کاربری مسکونی  به اداری

P 10

8

تغییر کاربری مسکونی به صنعتی

P 10

9

تغییر کاربری مسکونی به خدماتی

مشمول عوارض تغییر کاربری نمی باشد

10

تغییر کاربری صنعتی به مسکونی

P 1

11

تغییر کاربری صنعتی به اداری

P 2

12

تغییر کاربری صنعتی به تجاری

P 20

13

تغییر کاربری صنعتی به خدماتی

مشمول عوارض تغییر کاربری نمی باشد

14

تغییر کاربری اداری به تجاری

P 20

15

تغییر کاربری اداری به صنعتی

مشمول عوارض تغییر کاربری نمی باشد

16

تغییر کاربری اداری به مسکونی

مشمول عوارض تغییر کاربری نمی باشد

17

تغییر کاربری اداری به خدماتی

مشمول عوارض تغییر کاربری نمی باشد

18

تغییر هرنوع کاربری به مذهبی و آموزشی

مشمول عوارض تغییر کاربری نمی باشد

 

  کلیه بناهای که در کمیسیون ماده صد رسیدگی و منجر به صدور رای ابقاء گردیده اند در زمان تخریب و نوسازی با حفظ کاربری مورد استفاده مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد بود .

تبصره 1 : در صورتی که صاحبان کاربریهای خدماتی که بلحاظ تامین خدمات از امتیازات ویژه از جمله تجاری  بهره مند می گردند لیکن کاربریها خدماتی را اجرا ننموده اند یا تغییرکاربری دهند آنگاه فضاهای مربوطه امتیاز اعطایی مشمول عوارض تغییر کاربری کلیه و عوارض متعلقه پروانه به صورت کامل خواهد بود و قبل از صدور گواهی عدم خلاف ،مفاصا حساب و پایانکار مالکین موظف به پرداخت آن می باشند.

تبصره 2: املاکی که در طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری خدماتی بوده و دوباره در طرح قرارگرفته و مراحل قانونی را برای تغییر کاربری بدون افزایش تراکم برابر قانون انجام دهند، شهرسازی موظف است پروانه را صادر و نیز مشمول  عوارض تغییر کاربری نخواهد بود.

 

عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی

1- عوارض نقل و انتقال عرصه 2% قیمت منطقه ای

2- عوارض نقل و انتقال اعیانی  2% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارائي

3- عوارض تفکیک عرصه تجاری، اداری،صنعتی 5/1 برابر قیمت منطقه بندی

4- عوارض تفکیک عرصه مسکونی 30%قیمت منطقه ای

5-  عوارض تفکیک عرصه سایر موارد 25% قیمت منطقه ای

6-عوارض سرقفلی  تجاری (در هنگام واگذاری قطعی آنها)  5 برابر قیمت منطقه بندی. ( به ازی هر مترمربع)

7- عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری عیناً براساس درصد تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی جدول شماره 3  اخذ گردد

8-عوارض نقل و انتقال اداری p 3 محاسبه و اخذ گردد. (به ازای هر مترمربع)

9-عوارض نقل و انتقال صنعتی p 2 محاسبه و اخذ گردد.

 

عوارض بر بالكن و پيش آمادگي

 1-در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد  استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد علاوه بر اینکه جزء  زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد و علاوه بر آن  از هر مترمربع پیش آمدگی p 4 محاسبه و اخذ گردد.

  2-چنانچه پيش آمادگي بصورت روباز وفاقد ديوارهاي جانبي باشد (تراس ) فقط p 2  وصول خواهد شد.

 3- چنانچه پيش آمادگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً بصورت سايه بان مورد استفاده  قرارگيرد مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.

تذکر: در زمان صدورپروانه شهرداری موظف است یک نسخه از تعرفه عوارض مربوط را به متقاضی تحویل نماید.

 

  

 

عوارض دپوی مصالح ساختمانی

 برای عرض خیابان تا  بیست متری = مدت اعتبار اتمام عملیات ساختمانی مندرج    در پروانه× بر ملک× عرض معبر  × 5/0% قیمت منطقه ای

برای عرض خیابان تا  بیست متری و بالاتر= مدت اعتبار اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه× بر ملک× عرض معبر  ×1/0% قیمت منطقه ای


عوارض تفکیک اعیانی

متراژ مندرج در پروانه × 10% قیمت منطقه

عوارض مجری ذیصلاح

مبنای محاسبه عوارض 5% مبلغ قرار داد فی مابین کارفرما و مجری ذیصلاح می باشد ارائه قرارداد در زمان صدور پایان کار و یا عدم خلاف توسط مالک الزامیست .


عوارض 5%  حق النظاره

عوارض مذکور مربوط به 5% مساحت زیر بنا مندرج در پروانه ساختمانی که توسط مهندس ناظر بایستی به حساب واریز گردد .

5%× مساحت زیر بنا × مبلغ تعداد طبقات × ضریب تعداد طبقات

    (جدول شماره7)

طبقه ارتفاع از روی زمین

مبلغ

ضریب طبقات

1و2  طبقه

000/600 ریال

17/4%

3-5 طبقه

000/700 ریال

29/4%

6و7  طبقه

000/800 ریال

51/4 %

8 -10  طبقه

000/900 ریال

69/4 %

11و12  طبقه

000/000/1 ریال

25/5 %

13-15  طبقه

000/100/1ریال

11/5 %

16  طبقه و بالاتر

000/200/1ریال

5 %

 

 

 

 

عوارض توسعه ایستگاه آتش نشانی

4% عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و عوارض بعد از کمیسیون ماده صد محاسبه و توسط مالک به حساب مربوطه واریز می گردد.عوارض دیوار کشی

قیمت منطقه بندی × طول دیوار کشی × ارتفاع ديوار

تبصره : حداکثر قیمت منطقه بندی بیش از 30000 ریال نخواهد بود.

 

بهای خدمات حاصل از جمع آوری زباله برای واحدهای مسکونی

      ( جدول شماره 8)

ردیف

شرح خدمات

بهای خدمات ماهیانه

1

برای هر واحد مسکونی در پهنه الف

000/30 ریال

2

برای هر واحد مسکونی در پهنه ب

000/25 ریال

3

برای هر واحد مسکونی در پهنه ج

000/20 ریال

4

برای هر واحد مسکونی در پهنه د

000/15 ریال

5

برای هر واحد صنعتی در هر پهنه تا 1000 مترمربع ماهیانه

000/100 ریال

6

برای هر واحد صنعتی در هر پهنه از 1000 متر به بالا

000/200  ریال

7

کارخانجات بالای 000/10 مترمربع بنا

000/500 ریال

8

برای هر واحد اداری و دفاتر در هر پهنه

000/50 ریال

9

ادارات دولتی و شرکت های غیرصنفی محدوده قانونی شهر در هر پهنه تا 1000 متر مربع بنا

000/100 ریال

10

ادارات دولتی و شرکت های غیرصنفی محدوده قانونی شهر در هر پهنه بیش از 1000 مترمربع بنا

000/200 ریال

11

سایر موارد در هر پهنه

000/30 ریال

 

بهای خدمات حاصل از جمع آوری زباله از واحدهای تجاری

      ( جدول شماره 9 )

ردیف

شرح خدمات

بهای خدمات ماهیانه

1

برای هر واحد صنفی در مناطق پهنه الف

000/26 ریال

2

برای هر واحد صنفی در مناطق پهنه ب

500/19 ریال

3

برای هر واحد صنفی در مناطق پهنه ج

000/13 ریال

4

برای هر واحد صنفی در مناطق پهنه د

500/6 ریال

1- رستوران ها، چلوکبابی ها، تالارهای پذیرایی، مطبخ های تهیه و توزیع غذا، فست فودها، ساندویچ فروشی ها، پیتزا فروشی ها، گل فروشی ها، بنکداران، مواد غذایی و پروتئینی، بستنی فروشی ها،میوه فروشی ها، تعویض  روغن آپاراتی، آرایشگاه های زنانه و مردانه مربوط به هر بلوک جزء صنوف پرزباله می باشند و بهای خدمات آنها 2 برابر بهای خدمات پرزباله مربوط به هر پهنه محاسبه و اخذ گردد.

2-صنوف کم زباله (صنوفی اند که روزانه تا یک کیلوگرم پسماند دارند) با ضریب یک محاسبه می شود.

3-صنوف زباله متوسط (صنوفی اند که روزانه 5 کیلوگرم پسماند دارند) با ضریب 2 محاسبه می شود.

4-صنوف پرزباله (صنوفی اند که روزانه 5 کیلوگرم به بالا پسماند دارند) با ضریب 3 محاسبه می شود.

5-ضمناً صنوف تا 50 مترمربع مساحت با ضریب یک محاسبه می شود.

6-صنوف 51 تا 75 مترمربع مساحت با ضریب 5/1 محاسبه می شود.

7-صنوف از 76 مترمربع مساحت به بالا با ضریب 2 محاسبه می شود.

 

 

 

عوارض کسب و پیشه

 

  فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم     از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به   عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران      محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا محصول یا    خدمات خود را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت یکجا یا جزیی به مصرف   کننده عرضه دارد صنفی شناخته می شود.

      

  واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد    و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی    شناخته می شود.

 پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات در قانون نظام صنفی به منظور شروع   و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله    کسب معین داده می شود. افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه  حق عضویت اتحادیه و مالیات خود را بپردازند.

عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی  12× p 1% × متراژ واحد صنفی تا 50 مترمربع

12 × p 5/0% × متراژ واحد صنفی مازاد بر 50 مترمربع

عوارض حق صدورپروانه کسب و پیشه    4برابر عوارض سالیانه

عوارض تمدید پروانه کسب و پیشه    2 برابر عوارض سالیانه

تغییر نام و تغییر شغل پروانه کسب   2 برابر عوارض سالیانه

  1- در مجتمع های تجاری که دارای پله برقی می باشد عوارض کسب طبقات    همانند درصد پیش بینی شده در عوارض صدور پروانه محاسبه و اخذ گردد.

1-      بالکن هایی که دارای راه پله ، رمپ، آسانسور می باشند (دارای راه مستقل که به عنون فروشگاه استفاده
 می شوند) معادل یک سوم عوارض کسب و پیشه همان طبقه محاسبه گردد.

  3- در مجتمع های تجاری و تالارهای پذیرایی یا چلوکبابی ها مشاعات جزء بنای    مفید تجاری محسوب نمی باشند.

 4- تالارهای پذیرایی و سالن غذاخوری مشمول عوارض کسب و پیشه همانند سایر   صنوف می باشند.

 5- دفاتر وکلا- مهندسین ناظر- دفاتر اسناد رسمی- واحدهای تجاری درون درمانگاه ها- آزمایشگاه ها- کلیه دفاتر بیمه- داروخانه ها- دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار-  دفاتر خدمات ارتباطی- دفاتر پیشخوان دولت- دفاتر پلیس + 10 – دفاتر پستی معادل یک برابر عوارض صنفی تجاری دریافت شود و انباری مشمول 50 درصد  عوارض صنفی تجاری (شغلی) می باشد.

 6- کلیه درمانگاه ها- اماکن ورزشی- صندوق های قرض الحسنه- دفاتر سیاحتی و    زیارتی- آموزشگاه ها- مشاور خانواده- آژانس های هواپیمایی- واحدهای تجاری  درون بیمارستان ها مشمول عوارض شغلی نمی باشند.

  7-مؤسسات مالی و اعتباری- کلیه بانک ها مشمول دو برابر عوارض صنفی و    شغلی می باشند

 8-عوارض ساليانه مشاغل طلا فروشي ،نمايشگاه اتومبيل ،بنگاه املاك 30درصد    به عوارض ساليانه اضافه مي شود.

 9-در نمایشگاه های اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناهای مسقف می  باشد و فضای باز مشمول اخذ عوارض نمی گردد.

 

 

10-صنایع مزاحم که در محدوده قانونی شهر قرار گرفته به جهت تشویق برای خروج از محدوده قانونی شهر و اجرای بند 20 ماده 55 به میزان ده برابر عوارض صنفی و شغلی قبلی اخذ گردد.

11-عوارض کسب و پیشه صنوف مزاحم (آهن فروشی، سنگ فروشی، کارواش و ...) ده برابر تعرفه مشاغل عادی محاسبه و اخذ خواهند شد.

 12-صنوفی که معابر و پیاده روها را اشغال می نمایند و موجب اخلال در عبور و مرور   عابرین پیاده را فراهم می سازند در صورت اخطار و ابلاغ قانونی برای اولین بار از    سوی شهرداری نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر اقدام ننمایند پس از اخطار و   ابلاغ قانونی دوم ضمن جمع آوری و رفع سد معبر مأخذ محاسبه عوارض    ماهیانه صنفی و شغلی به دو برابر تعرفه مصوب و در صورت تکرار در اخطار  سوم به سه برابر تعرفه افزایش می یابد.

حق کارشناسی (بازدید)

          ( جدول شماره 10 )

ردیف

شرح املاک

مبلغ حق کارشناسی به ریال

1

حق کارشناسی برای هر نوع املاک برای هر بار و برای هر واحد

75000 ریال

2

حق کارشناسی برای املاک تک واحدی و اراضی تا 600 مترمربع

80000 ریال

3

حق کارشناسی برای املاک تک واحدی و اراضی بیش از 600 مترمربع

000/150 ریال

4

حق کارشناسی برای املاک صنعتی تا 500 مترمربع

000/100 ریال

5

حق کارشناسی برای املاک صنعتی بیش از 500 مترمربع

000/150 ریال

 

عوارض حق الارض

 

  تعرفه اخذ عوارض حق الارض از دستگاههاي استفاده كننده از تحت الارض ، سطح  الارض و ارتفاق معابر شهري

 ماده واحدها :‌ كليه شركت ها و سازمان هاي خدمات رسان شهري كه به نحوي از   معابر و خيابانهاي شهري در جهت ارائه خدمات به شهروندان استفاده مي نمايند ،  موظفند علاوه بر پرداخت هزينه هاي حفاري عوارض ساليانه مربوط به استفاده از  اراضي ، معابر و فضاهاي شهري را بر اساس طول شبكه اي احداث شده (‌ زميني  ي هوايي )‌ و مساحت تجهيزات منصوبه در سطح الارض شبكه هاي احداثي             (‌ زميني وهوايي )‌ 5% ×K  ×T × P =A

 عوارض ساليانه حق الارض تجهيزات منصوبه در سطح زمين  5% ×K  ×S × 000/150 =A

 

 

جدول ضرايب استقرار شبكه

(جدول شماره 11)

محل استقرار شبكه            /              ضريب

K

زمين (‌تحت الارض )

1

روي زمين (‌ سطح الارض )‌

2

ارتفاع (‌ ارتفاق )‌

5/1

A = عوارض ساليانه                                                                                 T = طول شبكه بر ساس ملك

P = قيمت منطقه اي (‌موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم )‌                  K = ضريب محل استقرار شبكه

S = مساحت (‌ متر مربع )‌تجهيزات منصوبه در سطح معابر

تبصره 1 :‌ قيمت منطقه بندي جهت محاسبه عوارض ساليانه حق الارض تجهيزات منصوبه در سطح زمين براي كليه مناطق شهري بصورت ثابت 000/150 ريال مي باشد .

تبصره 2 : حداقل مساحت جهت تأسيسات منصوبه در سطح زمين يك متر مي باشد .

تبصره3 :‌ به شهرداري اجازه داده مي شود عوارض مذكور را با مطالبات دستگاههاي ذيربط از شهرداري تهاتر نمايد.

تبصره 4 : در صورت استنكاف دستگاههاي ذيربط از پرداخت عوارض سالجاري  تا پايان آن سال ، در سال بعد مشمول پرداخت 2% جريمه ماهيانه به نسبت تأخير خواهند شد .

تبصره 5 : شهرداري مكلف است از صدور مجوز حفاري براي دستگاههايي كه از پرداخت عوارض مذكور استنكاف نمايند خودداري نمايد .

تبصره 6 : پرداخت عوارض حق الارض شامل تأسيسات موجود شركت هاي خدمات رسان و همچنين كليه تأسيساتي كه در آينده ايجاد خواهد شد ، مي باشد .

تبصره 7 : مأخذهاي محاسبه طول معابر و مساحت تأسيسات منصوبه در سطح الارض همه ساله بر اساس استعلامي كه در اسفند ماه انجام مي گيرد ، خواهدبود و در صورت عدم دريافت پاسخ استعلام مربوطه ، شهرداري مجاز خواهند بود رأساً  كارشناسي و اقدام نمايد . » مطرح و با قيد تبصره به شرح ذيل با اكثريت
آراء‌ حاضرين به تصويب رسيد . « كليه تأسيساتي كه بعد از ابلاغ طرح تفصيلي و بدون مجوز از شهرداري (‌ ماده 103 قانون شهرداري )‌ در معابر ايجاد گرديده در صورت درخواست شهرداري و لزوم جابجايي دستگاه مربوطه علاوه بر پرداخت حق الارض حق هيچگونه دريافت خسارت بابت جابجايي ندارد . »                                                 
                                     

اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی و ارتباطی براساس ذیل محاسبه و اخذ می شود :

70%× × T=L×P×

توضیح آنکه به علت تراکم جمعیتی کمتر شهر کرج به نسبت شهر تهران و به تبع آن سرویس دهی کمتر این آنتن ها 30% از تعرفه مصوب شهر تهران کاسته شده است .

تعاریف : حروف اختصاری مندر در روش  محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد :

الف ) T : عوارض ماهانه به ریال

ب) L : ضریب کاربری ( برای کاربری های مسکونی ، اداری و بهداشتی (2)، برای کاربری های تجاری ، اداری و صنعتی (8/1)و سایر کاربریها (5/1)

ج) hm : ارتفاع دکل

د) h : ارتفاع ساختمان(برای آنتن ، BTS ،و .... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت 30درنظر گرفته می شود )

ه)d : عرض معبر ( به شرط آنکه 8/0 باشد .)

و) p : قیمت منطقه ای ( آخرین ارزش معاملاتی املاکموضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم )

ز) دکل عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام  ها و فضای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری ( خود ایستا ) نصب شده و بر روی آنها انواع آنتن نصب می شود .

 

تبصره 1 : میزان عوارض مذکور (T ) حداقل چهارصدهزار ریال (000/400 )و حداکثر چهار میلیون ریال (000/000/4) محاسبه و وصول خواهد شد .

 

تبصره 2 : برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل بیست درصد (20%) مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه ووصول خواهد شد .

 

تبصره 3 : عوارض پیکو سلول ( نصب آنتن بر روی دکل ها ی موجود راهنمائی و رانندگی ، برق و غیره ) در موبایل معادل پنجاه درصد (50%) عوارض میکروسلول – آنتن های به ارتفاع حداقل شش (6) و حداکثر نه (9)متر تعیین می شود

تبصره 4 : برای نصب هر آنتن منصوبه اعم از رادیویی ، مایکروویو ، دیتا و موبایل بر روی دکل ها به شرح ذیل محاسبه  می شود :

الف : دو درصد (2% ) مبلغ عوارض تعیین شده (T )برای دکل به طور ماهانه برای آنتن های یاگی ، یک سکتور موبایل به طول یک متر ، شیپوری ، شبکه ای ، صفحه ای با قطر 5/1 متر و انواع میله ای

ب) سه درصد (3% ) میزان عوارض دکل برای انواع آنتن های یاگی و یک سکتور موبایل با طول بیش از یک متر و بشقابی توپر تا قطر 5/1 متر

ج) پنج درصد (5%) میزان عوارض دکل برای انواع آنتن های بشقابی ( شبکه ای و توپر با قطر بیش از (5/1متر)

د) یک درصد (1% ) میزان عوراض پیش بینی  شده برای دکل برای سایر اشیاء که کاربری های مختلف به غیر از آنتن مانند دوربین و هواشناسی را دارند .

 

تبصره 5 : اجاره ماهیانه آنتن ها و دکل  که در معابر و فضای شهری نصب می شود پنج برابر عوارض ماهانه آنها محاسبه و وصول خواهد شد .

 

تبصره 6 : مرجع ناظر و تایید کننده نوع دکل و آنتن های منصوبه و تطبیق آن با دستورالعملهای صادره از مراجع ذیربط مخابراتی و آیین نامه ساماندهی و نهایتاً صدور مجوز نصب معاونت فنـی و عـمرانی شهرداری خواهد بود .

 

تبصره 7 : کلیه قراردادهای منعقده قبلی باشرکت مخابرات و اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه به قوت خود باقی بوده و پس از انقضای مدت آن می بایست براساس شرایط مصوبه فعلی اقدام و عوارض مقرر به حساب شهرداری واریز گردد.

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8