چهارشنبه 1 آبان 1398   21:14:57

1398/5/6 يكشنبهبه گزارش روابط عمومی:
تجدید استعلام(احداث پارک بین فازی براساس فهارس بهاء سال1398)
منطقه4 شهرداری کرج درنظردارد نسبت‌ بهاجرای پروژه احداث پارک بین فازی براساس فهارس بهاء سال 1398 و برآورد ریالی پیوست تا سقف 3/280/000/000ریال به صورت 2/000/000/000 تهاترو الباقی نقد اقدام نماید

منطقه4 شهرداری کرج درنظردارد نسبت‌ بهاجرای پروژه احداث پارک بین فازی براساس فهارس بهاء سال 1398 و برآورد ریالی پیوست تا سقف 3/280/000/000ریال به صورت 2/000/000/000 تهاترو الباقی نقد اقدام نماید لذا مقتضی است کمترین قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمایید.

تذکر1) کلیه استعلامات شرکت کنندگان دراستعلام بهاء میبایست در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 10 صبح روزپنجشنبه 98/5/10 به شهرداری منطقه4 واحددبیرخانه تحویل گردد.

تذکر2) ارائه تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت ، روزنامه رسمی +تصویر اساسنامه شرکت +گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده +کپی کارت ملی و شناسنامه به همراه استعلام الزامی می باشد .

تذکر3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

تذکر4) جهت دریافت برگه استعلام به‌ واحد کارپردازی منطقه مراجعه گردد.

تذکر5)کلیه شرکت کنندگان میبایست دارای پروانه صلاحیت  پیمانکاری باشند و همراه استعلام ارائه نمایند و در غیر اینصورت از طرح استعلام  در کمیسیون  خودداری می گردد

 

تذکر6) برنده استعلام میبایست10% قرارداد را بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات نزد شهرداری واریز نماید یا به میزان 10% قرارداد ضمانتنامه بانکی تحویل نماید.

تذکر7) کلیه کسورات به عهده پیمانکار می باشد .

تذکر8)کلیه شرکت کنندگان میبایست دارای گرید 5 راه و ترابری یا گرید 5 در زشته ساختمان و ابنیه باشند.

تذکر9)کلیه ضمائم استعلام ها میبایست توسط دارندگان حق امضاء مندرج در اساسنامه مهروامضاء گردد.

تذکر10)کلیه مدارک منضم استعلام میبایست در دفاتر اسنادرسمی کپی برابر با اصل گردد.

تذکر11)کلیه مدارک افراد شرکت کننده در استعلام میبایست در پاکت جداگانه (برای هراستعلام دوپاکت) تحویل دبیرخانه منطقه گردد


بيشتر
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 325898
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22623745 تعداد بازديد زيرپورتال: 328675 اين زيرپورتال امروز: 858 سایت در امروز: 30860 اين صفحه امروز: 857
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.