پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401   14:25:48
1397/2/2 یکشنبه

1394/11/2 جمعه
آیین نامه اجرایی ماده 12قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 1 _ شهرداریها بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین‌ نامه ترتیب ‌ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض صورتی مشتمل بر نام مودیانی که تا تاریخ مقرر عوارض‌ قطعی شده خود را نپرداخته‌اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مودی و همچنین شماره اشتراک ‌برق بتدریج ظرف دو ماه به موسسات برق ارسال خواهند داشت‌.
ماده 2 -موسسات برق پس از وصول درخواست شهرداری با توجه به تکلیف مقرر در ماده 12 قانون نوسازی بتدریج نسبت به موارد اعلام شده بررسی نموده پس از انطباق آنها با پرونده‌های‌ مشترکین و احراز سکونت مالک در محل اخطار دو ماه‌ای برای مودی خواهند فرستاد.
تبصره 1 -در صورتی که موارد اعلام شده از طرف شهرداری با سوابق و وضع موجود مغایرت ‌داشته باشد موسسات برق مراتب را ظرف یک هفته از تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعلام‌خواهند نمود.
تبصره 2 -در اخطاریه‌های صادره که به ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک‌ارسال می‌شود تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دو ماه مقرر در قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 3 _هرگاه از طرف مودی برق مفاصا حساب شهردار تا تاریخ پایان مهلت ارایه نشود.موسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر در اخطاریه اقدام خواهند نمود.
ماده 3 -برای تامین هزینه‌های مربوط به اقدامات موضوع ماده 2 و تبصره‌های ذیل آن شهرداری ‌همراه با ارسال صورت مودیان چکی معادل تعداد مشترکین مندرج درصورت ارسالی به ازا هرمشترک 75 ریال مقطوعا از محل اعتبار تبصره ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به‌ موسسات برق ارسال خواهد داشت‌.
ماده 4 _در صورتیکه مودی ظرف یک ماه از تاریخ قطع برق بدهی خود را نپردازد نسبت به قطع‌ گاز اقدام خواهد شد.
ماده 5- نحوه قطع گاز و هزینه وصل آن در سراسر کشور پس از تکمیل شبکه گاز رسانی درتهران مورد بررسی وزارت کشور و شرکت ملی گاز ایران واقع و نتیجه بررسی برای تصویب به هیات‌وزیران پیشنهاد خواهد شد
ماده 6- موسسات برق و گاز در صورت مشترکین جدید برق و گاز داخل در محدوده قانونی ‌شهر را با ذکر نام مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و شماره اشتراک به شهرداری خواهد فرستاد.
 تعداد بازديد اين صفحه: 40278
تعداد بازديد کنندگان سايت: 51414284 تعداد بازديد زيرپورتال: 11014114 اين زيرپورتال امروز: 4226 سایت در امروز: 14170 اين صفحه امروز: 9
1395/5/16 شنبه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.