شنبه 10 خرداد 1399   19:58:30

* نام * نام خانوادگی * کد ملی * تلفن ثابت
* سمت شماره وکالتنامه پلاک ثبتی شاکی تلفن همراه
نوع وکالت سهم دانگ مالک میزان وکالت دانگ
آدرس
مشخصات ملک
* علت شکایت سایر مرکز/ منطقه / سازمان پلاک ثبتی ملک
تلفن ثابت * آدرس ملک
* موضوع شکایت سایر
آیا قبلا در این خصوص شکایتی در دفاتر بازرسی (مرکز ، مناطق ، سازمان ها و ...) داشته اید ؟

شماره کلاسه
* خلاصه شکایت
مدارک لازم جهت ثبت شکایت
* کپی کارت ملی
* کپی سند مالکیت
کپی وکالت
مدارک مربوط به موضوع شکایت
تذکر 1: خواهشمند است حجم فایل های ارسالی بیشتر از 500kنباشد.
تذکر2 : در صورت تشخیص کارشناس مربوطه ارائه کپی مدارک برابر اصل توسط شاکی در مراجع ذیصلاح الزامی است.